1#  PM16:00 광양중학교 앞, 일제고사반대, 부당징계철회 캠페인

 

 


 

 2#  강변역 테크노마트 방향으로 행진

 

 

 


 

 

 3#  PM 16:30 강변역 앞 캠페인 (최저임금 선전전)

 


 

 
 

+ Recent posts